Accions anteriors

Entre les accions anteriors estan:


Màster Multimèdia Educatiu: una resposta a la demanda de formació aplicada que manifesten els professionals de l’àmbit educatiu i formatiu davant la implementació de les tecnologies de la informació i la comunicació en aquest sector.


Postgrau usos de les TIC a l’ensenyament de llengües: resposta a la demanda creixent de formació per a professors d’educació primària i secundària de la llengua materna i extrangera en usos de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’Ensenyament de llengües.


I la realització de cinc versions del Congrés Multimèdia Educatiu (Jornades MME), amb una alta participació nacional i internacional. El Congrés ha estat un espai de reflexió i debat sobre els reptes educatius plantejats en la societat digital. Al mateix temps, s'han recollit investigacions, projectes i experiències relacionades amb la producció i el disseny de materials multimèdia i l'educació oberta i a distància a través d'Internet. Els àmbits educatius abastaven tant la formació reglada en tots els seus nivells, com la formació no reglada. Estava dirigit als diferents professionals del sector: professorat de tots els nivells educatius, investigadors, empreses de multimèdia i/o aplicacions per a Internet, responsables de formació en general i alumnat de 2n i 3r cicle de Pedagogia, Formació del Professorat i altres estudis afins.

Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual, Universitat de Barcelona, 2011