Perfil de competències

Perfil de competències específiques 

Formació teòrica i aplicada que permet assolir capacitat pel treball professional i per a la recerca en l'àmbit de l'ensenyament i aprenentatge en entorns digitals. Més concretament, les competències que es pretenen desenvolupar són:

- Coneixement de les implicacions de la societat de la informació per a l'educació.

- Coneixement de les principals teories de l'aprenentatge virtual.

- Coneixement de la recerca actual i històrica específica del camp de l'aprenentatge virtual.

- Coneixement de les característiques de la formació digital en diferents contextos professionals i institucionals.

- Coneixement d'usos avançats de les tecnologies en educació.

- Capacitat d'elaborar un disseny pedagògic per a l'educació en xarxa.

- Capacitat de dissenyar i portar a terme una recerca bàsica.

- Capacitat de fer una crítica de resultats de recerca des de diferents perspectives.

- Habilitat per intervenir en diversos contextos de gestió de la formació digital.

- Capacitat i habilitat per gestionar i dissenyar la formació virtual.


Perfil de competències transversals 

Una part de les competències que s'han d'adquirir són de caràcter genèric i reforcen capacitats, habilitats i actituds ja desenvolupades durant els estudis previs a l'accés al màster, entre d'altres:

- Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

- Capacitat de gestió de la informació.

- Capacitat de comunicació oral i escrita en la pròpia llengua.

- Capacitat per generar noves idees.

- Capacitat d'aplicar els coneixements.

- Habilitats informàtiques.

- Capacitat de treballar en un equip multidisciplinari.

- Capacitat crítica i autocrítica.

- Capacitat en la presa de decisions.

Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual, Universitat de Barcelona, 2011