Itineraris

Itinerari professionalitzador


Complementa els estudis que es fan en diverses llicenciatures universitàries. A més, prepara els estudiants per a la seva inserció laboral en l’àmbit de l’aprenentatge electrònic o e-learning.


Per assolir els 60 crèdits del màster, el primer any cal cursar entre 30 i 35 crèdits: els 20 obligatoris del mòdul MD130W, Fonaments de l’ensenyament i aprenentatge en entorns digitals, i entre 10 i 15 del mòdul MD130X, Formació en xarxa i recerca en entorns digitals d’aprenentatge.


El segon any cal cursar entre 25 i 30 crèdits: els 20 obligatoris del mòdul MD1312, Pràcticum, i entre 5 i 10 del mòdul MD1310, Pedagogia i gestió de la formació digital.


Itinerari de recerca 


Està orientat a estudiants que vulguin dur a terme un projecte de tesi doctoral. El seu principal interès radica en la novetat d’aquest camp del coneixement i en el fet que són escassos els programes de doctorat enfocats a la investigació sobre l’ús educatiu de les tecnologies de la informació i la comunicació i a la investigació en ensenyament i aprenentatge en entorns digitals.


Per assolir els 60 crèdits del màster, el primer any cal cursar entre 30 i 35 crèdits: els 20 obligatoris del mòdul MD130W, Fonaments de l’ensenyament i aprenentatge en entorns digitals, i entre 10 i 15 del mòdul MD130X, Formació en xarxa i recerca en entorns digitals d’aprenentatge.


El segon any cal cursar entre 30 i 25 crèdits: els 20 obligatoris del mòdul MD1311, Recerca en entorns digitals, i entre 5 i 10 del mòdul MD130Z, Pedagogia, gestió de la formació digital i metodologia de recerca.


Ambdós itineraris, tot i que comparteixen un tronc comú, apareixen clarament diferenciats tant pel que fa als objectius com a les sortides acadèmiques i professionals. 


Vegeu detall dels mòduls i les assignatures: 

http://www.ub.edu/masteroficial/edigital/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=26

Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual, Universitat de Barcelona, 2011