SCeTGo - Science Center To Go

Hi  ha proves suficients per a suggerir que tant la persistència com la qualitat de l’aprenentatge, són altament reforçats quan l’alumne en potència participa activament en el procés d’aprenentatge. Els Centres de Ciència –Science Centers, en anglès- adopten aquesta filosofia oferint exhibicions interessants i desafiadores, que permeten als seus visitants, experimentar la ciència de forma activa, mitjançant la manipulació, per tal de trobar formes naturals d’aprenentatge lúdic actiu.


Avançades tecnologies de visualització del tipus Realitat Augmentada, sovint són emprades per a enriquir l’experiència generada per ordinador, mostrant objectes que contribueixen a il.lustrar fenòmens àltrament ocults.


SCeTGo és un projecte que aplega a experts en l’ensenyament de ciències, computació i avaluació pedagògica, a fi d’explorar noves vies d’ús de la realitat augmentada, com a suport per a l’educació científica. El consorci l’integren socis de Finlàndia,Grècia, Alemanya, Regne Unit, Espanya, Suècia i Romania. Té una durada de dos anys a partir del gener del 2010, i compta amb el suport del programa comunitari d’aprenentatge permanent –KA3- quant a TIC.


SCeTGo pretén portar a terme experiències d’aprenentatge integral des dels Centres de Ciència a les escoles i a la llar. Els objectius transversals inclouen estimular l’ús d’entorns d’aprenentatge en l’educació formal o informal, motivar als estudiants d’ambdós sexes; així com encoratjar els estudiants a considerar la ciència com a carrera professional. 


El projecte es fonamenta en treballs realitzats en el projecte CONNECT (www.connect-project.net) on es va desenvolupar un sistema de Realitat Augmentada, provat i avaluat àmpliament en centres de ciència del Regna Unit, Suècia, Gràcia i Finlàndia amb estudiants de les escoles.


En el marc del SCeTGo, el consorci té per objectius:

- Desenvolupar exposicions en miniatura que il.lustrin fenòmens físics diversos, per tal de permetre  

   visualitzar als docents allò invisible, mitjançant la tecnologia de Realitat Augmentada.

- Desarrollar un marc pedagògic combinat d’aprenentage formal-informal, on l’aprenentatge s’ubiqui en 

   contextos del món real.

- Desenvolupar escenaris pedagògics avançats al voltant d’una missió regida per una pregunta científica 

   general.

- Pilotar la validació i la demostració de l’enfoc SCeTGo, tant en l’àmbit educatiu formal, com en l’informal.

- Facilitar l’aprenentage permanent i millorar la qualitat de l’aprenentatge. 


Responsable UB: Mario Barajas Frutos

Participants UB:  Vicenç Font Moll (Greav); Anna Trifonova, Frédérique Frossard, Karina Olmedo (FBG) 

Entitat(s) que financien: LLP (http://eacea.ec.europa.eu/llp/), KA3ICT, 2009

Entitats participants:

-  Heureka Science Centre (P1), Findlándia (Entitat coordinadora)

-  University of Helsinki (P6), Findlándia

-  Universidad de Barcelona, Espanya

-  Institute of Communications and Computer Systems y Ellinogermaniki Agogi school, Grècia

-  Fraunhofer University y University of Bayreuth, Alemanya

-  Växjö University, Suècia

-  Centre for European Research, Regne Unit 

-  Casa Corpului Didactic Cluj, Romania

Data: 01/01/2010 - 31/12/2011


Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual, Universitat de Barcelona, 2011