Competències professionals en matemàtiques

Avaluació i desenvolupament de competències professionals en matemàtiques i la seva didàctica en la formació inicial de professors de secundària/batxillerat


El projecte pretén aportar nous coneixements, propostes *instruccionales i recursos metodològics per al desenvolupament de competències professionals en matemàtiques i la seva didàctica en la formació inicial de professors de secundària/batxillerat. Així mateix, analitzar com desenvolupar les competències dels futurs professors de secundària/batxillerat en l'anàlisi didàctica de seqüències d'ensenyament-aprenentatge de matemàtiques que els permetin la seva descripció, explicació, valoració i la seva possible millora. Amb aquesta fi ens proposem:


1. Avaluar competències específiques inicials dels futurs professors de secundària/batxillerat en: (a) anàlisi de processos matemàtics, especialment els de comunicació, resolució de problemes i modelització, (b) avaluació de competències matemàtiques. (c) anàlisi didàctica de processos d'ensenyament i aprenentatge. (d) identificació de potencials millores d'un procés d'estudi en noves implementacions


2. Dissenyar programes formatius per al desenvolupament d'una de les competències específiques avaluades en l'apartat anterior: “Anàlisi de processos i objectes matemàtics activats en les pràctiques matemàtiques” i per a investigar la seva relació amb l'avaluació de competències matemàtiques.


3. investigar com les competències professionals comunicatives en matemàtiques (específiques) contribuïxen al desenvolupament de les competències professionals comunicatives genèriques sobre comunicació i ciutadania.


4. Implementar a Espanya, i també en diferents països amb contextos culturals i curriculars diferents, cicles formatius-reflexius en els quals el professor de futurs professors de secundària/batxillerat, mitjançant la reflexió realitzada sobre el seu propi treball com professor, aconsegueixi iniciar al futur professor en la pràctica professional i en el tipus de discurs que realitza el professor en exercici sobre aquesta pràctica professional. Per altra banda, es tracta d'investigar com el professor de futurs professors aconsegueix (o no) aquesta iniciació. 


El projecte es centra en avaluar l’aplicació d’un sistema generador de portafolis electrònics en diversos cursos universitaris. La hipòtesi general de millora està basada en característiques genèriques dels portafolis electrònics, tals com la objectivació i exteriorització de les evidències d’aprenentatge; i en altres específiques del sistema, com la simulació d’un diàleg avaluatiu, i la organització reutilitzable de les evidències (una espècie “d’objectius avaluatius”), entre altres factors del disseny. Per a realitzar el projecte s’utilitza un generador de portafolis ja existent (Carpeta Digital), que serà ampliat a les noves necessitats requerides per a aquesta investigació, així com el campus virtual propi de la UB, en vàries assignatures i cursos de grau i de postgrau. El disseny del sistema, i les facilitats organitzatives i interactives que aporta, també seran avaluades. L’última finalitat del projecte és obtenir dades fiables sobre l’ús d’una eina informàtica (portafolis electrònic) en contextos educatius complexes (l'EEES), possibilitant la presa de decisions sobre la seva implantació generalitzada als mateixos, així com la millor comprensió dels processos d’avaluació i d’aprenentatge mitjançant la seva utilització al llarg del temps.


Entitat(s) que financien: Programa Nacional d'Investigació Fonamental, Pla Nacional d'I+D+I 2008-2011 del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya

Responsable: Vicenç Font Moll

Participants: Joaquim Giménez Rodríguez, Mario Barajas Frutos, Yuli Marsela Vanegas Muñoz, Norma Rubio Goycochea  i altres

Data: 2009 – 2011


Grup de Recerca Ensenyament i Aprenentatge Virtual, Universitat de Barcelona, 2011